خانه / فعالیت ها و زمینه های کاری / شناسايي گياهان دارويي / گیاهان دارویی استان آذربایجانشرقی

گیاهان دارویی استان آذربایجانشرقی

عدم شناسايي دقيق گياهان داروئي بزرگترين مانع در جهت استفاده از آنهاست و در اين راستا لازم است گردآوري گونه هاي مورد نظر براساس نقاط پراكنش آنها صورت پذيرد. مصرف روزافزون گياهان دارويي بعلت وجود مواد مؤثره اي است كه در گياه توليد مي شود و داراي خواص درماني است. استفاده از گياهان داروئي به دليل بي ضرر بودن و عدم وجود عوارض منفي آنها در مقايسه با داروهاي شيميايي و نيز مصارف صنعتي برخي از اين گونه ها از اهميت خاصي برخوردار است. اهلي كردن انواع وحشي گياهان داروئي از فشارهاي موجود بر روي پوشش گياهي و تخريب منابع طبيعي خواهد كاست و انجام عمليات به زراعي و استفاده از اصول به نژادي در افزايش مواد مؤثره آنها بي تأثير نخواهد بود. معالجه بيماران از طريق مواد مؤثره استخراج شده از گياهان داروئي از خروج ارز نيز جلوگيري به عمل مي آورد.

نام علمی گياهان دارويي جمع آوري شده از نقاط مختلف استان آذربايجان شرقي براساس منابع موجود و با استفاده از كليدهاي شناسايي تعيين گرديده است. گونه های دارويي شناسایی شده متعلق به 73 تيره هستند كه 322 گونه و 235 جنس را شامل مي شوند.

دانلود لیست گیاهان دارویی

درباره ی mp