خانه / اخبار حوزه گیاهان دارویی / معرفی 20 گونه دارویی مهم استان آذربایجان شرقی

معرفی 20 گونه دارویی مهم استان آذربایجان شرقی

بالا رفتن مصرف گياهان دارويي از اوايل قرن بيستم و تقاضاي بازارهاي جهاني و كارخانجات داروئي و مناسب بودن شرايط كليمايي استان آذربايجان شرقي و غناي تركيب فلوریستيك ضرورت تكثير گونه هاي دارويي را بيش از پيش نشان مي دهد. اولين قدم در راستاي برنامه ريزي بهتر در مورد گياهان داروئي شناسايي و تبيين بهتر ارتباطات بوم شناسي و لحاظ نمودن روابط آب و خاك گياه و ديگر اجزاء محيط اطراف است. تعيين رويشگاه هاي گونه هاي مهم دارويي جهت تعميم و توسعه اين رويشگاه ها نيز بايد مدنظر باشد تا متعاقباً گزينش، كشت و تكثير اين گونه ها و نيز پياده نمودن برنامه هاي اصلاحي صورت پذيرد. استحصال فرآورده هاي داروئي نظير آلكالوئيدها، اسانس ها و ديگر تركيبات ثانويه بايد نسبت به صدور خام آنها ترجيح داده شود زيرا در اين صورت ارزش افزوده نيز مدنظر بوده و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد بود.

      عروسک پشت پرده   Physalis alkekengi 

اهميت اقتصادي گياهان دارويي به دليل وجود مواد موثره اي است كه در قسمت هاي مختلف آن يافت مي شود و در مقاطع مختلف زماني و برحسب شرايط محيط طبيعي ميزان اين تركيبات مي تواند متغير باشد.

با انجام عمليات به زراعي و اصلاحي نيز مي توان در شرايط مزرعه اي ميزان مواد موثره گونه هاي دارويي را بالا برد. اين تركيبات شيميايي همان تركيبات ثانويه گياهي هستند كه در مواردي به عنوان محصولات فرعي در گونه هاي جنگلي و دارويي از نظر اقتصادي و صنعتي مطلوب هستند.

              قره قات     Ribes biebersteinii  

خواص دارويي و درماني گونه هاي دارويي شناسايي شده از ديگر نكات مورد توجه می باشد و براساس منابع موجود بیست گونه دارویی مهم استان آذربایجان شرقی معرفی و اثرات درماني آنها شرح داده شده است.

معرفی 20 گونه دارویی مهم استان آذربایجان شرقی : دانلود فایل

درباره ی mp